ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (“ÁSZF”)

A jelen ÁSZF tartalmazza a Kerek Perec Pékárú Üzlet online termékkiválasztására vonatkozó feltételeit az alábbiak szerint.

 1. Szolgáltatás – leírása, díja, részvételi feltételek

Jelen ÁSZF rögzíti a HTH-TRIO Bt. (székhely: 9762 Tanakajd, Tanai u. 36., cégjegyzékszám: 18-06-106014,  adószám: 22358404-2-18) által üzemeltetett Kerek Perec Pékárú Üzlet (cím: 9600 Sárvár, Posta tér 4., továbbiakban Kerek Perec) kerekperecpekseg.hu weboldalán elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

A kerekperecpekseg.hu weboldalon Kerek Perec bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Felhasználó az aktuális termékkínálat alapján állíthatja össze azt a bevásárló listát, amely tartalmazza a Kerek Perec által házhoz szállítandó, vagy a vásárló által az üzletben átveendő termékeket. A bevásárló lista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után Kerek Perec – amennyiben azok a termékkínálatában elérhetők – a kiválasztott termékeket házhoz szállítja, és ott ajánlatot tesz a Felhasználó számára azok átvételére. A kiszállítás kérése helyett a Felhasználó dönthet úgy is, hogy a kiválasztott termékeket az üzletben veszi át, nyitvatartási időben. A Felhasználó a termékek megtekintését követően, azok kiszállításkor (vagy az üzletben történő átvételkor) érvényes árának ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen termék sem kerül átvételre, úgy Kerek Perec szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás 8.000 Ft rendelési érték alatt díjköteles, 8.000,- Ft rendelési érték alatt a szolgáltatás díja 300,- Ft.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához.

Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy a Megjegyzés rovatnál kell megjelölni azon adatokat, melyre a számla kiállítását kérik (cégnév, cím, adószám, postázási cím).

 1. Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Kerek Perec jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a www.kerekperecpekseg.hu honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát összeállító) Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et.
A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

 1. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

A www.kerekperecpekseg.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a HTH-Trio Bt., amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Kerek Perec, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

Így különösen a Felhasználó

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a Kerek Perec jóváhagyása nélkül;
 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a Cooki e-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, a Felhasználó ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne.

Tárhely szolgáltató: Sybell Informatikai Kft., 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B, Tel: +36 1 707 6726, www.sybell.hu


További kérdéssel, illetve észrevételeivel az alábbi elektronikus levélcímen fordulhat Kerek Perechez: kerekperecsarvar@gmail.com

 1. A Szolgáltatás elérhetősége

Kerek Perec a Szolgáltatást Sárvár, Sárvár Hegyközség területén és 30 km-es körzetében nyújtja és megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal: a Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát Kerek Perec telefonján vagy e-mailben. Ekkor Kerek Perec mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

Kerek Perec fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a www.kerekperecpekseg.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

Megfelelő – e-mailen keresztül történő – tájékoztatást követően Kerek Perec bármikor jogosult a Szolgáltatás nyújtását – akár részlegesen is – beszüntetni azzal, hogy a már leadott bevásárló listákon szereplő termékek még kiszállításra kerülnek.

 1. Felelősség

Annak ellenére, hogy Kerek Perec megtesz minden tőle telhetőt a www.kerekperecpekseg.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Kerek Perec nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben Kerek Perec pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Kerek Perec különösen nem felel az alábbiakért:

 • harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.kerekperecpekseg.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.kerekperecpekseg.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
 • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Kerek Perec számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
 • a www.kerekperecpekseg.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve a www.kerekperecpekseg.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.A jelen pont rendelkezései nem érintik Kerek Perec tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

 1. Személyes adatok védelme

A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi tájékoztatóban érhetőek el, mely a www.kerekperecpekseg.hu weboldalon érhető el.
Hozzájárulok a megadott adatok kapcsolat felvétel céljából történő kezeléséhez!

 1. Irányár, mennyiségi eltérések, költségek

Irányár

A honlapon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes árucikkek kiszállításkor vagy üzletben történő átvételkor (Felhasználónak történő átadáskor) érvényes árai eltérhetnek a www.kerekperecpekseg.hu honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól.

A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t, valamint a betétdíjat tartalmazzák.

 1. A bevásárló lista összeállítása, termékek elérhetősége, helyettesítő termékek

A bevásárló lista a www.kerekperecpekseg.hu honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A bevásárló lista összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására.

A www.kerekperecpekseg.hu honlapon bemutatott termékek köre eltérhet az üzletben található választéktól, a termékek rendelkezésre állása (ideértve a kiszállításkori elérhetőséget is) a raktárkészlettől függ, ezért Kerek Perec nem garantálja valamennyi termék folyamatos elérhetőségét. Annak érdekében, hogy a termékek a lehető legnagyobb számú Felhasználó számára álljanak rendelkezésre, Kerek Perecnek jogában áll előre felső határt szabni arra nézve, hogy egy Felhasználó mennyi egyedi árucikkeket vásárolhat meg. Ebben az esetben a Felhasználó nem választhat ki nagyobb darabszámú vagy mennyiségű terméket, mint amennyit a Kerek Perec által meghatározott felső határ enged.

Ha a Felhasználó által kiválasztott termékek nem állnak rendelkezésre, akkor szállításkor a Kerek  Perec mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan más termékeket ajánljon fel, amelyek tulajdonságukban és árukban a lehető legközelebb állnak a Felhasználó megrendeléséhez. A helyettesítő termék ára, kiszerelése és márkája eltérhet a Felhasználó által kiválasztott termék árától, kiszerelésétől és márkájától. Átadáskor ezeket a helyettesítő termékeket láthatóan elkülönítik a Felhasználó által kiválasztott többi terméktől.

 1. Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF I. pontjában írtakkal összhangban a Kerek Perec és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor vagy üzletben történő átvételkor a Kerek Perec által ajánlott termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz átveszi. Eddig az időpontig sem a Felhasználó, sem a Kerek Perec egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:
(I) a Felhasználó összeállítja, leadja a bevásárlólistát (amely a szolgáltatási díjat tartalmazza)
(II) Kerek Perec visszaigazolást küld a megrendelt termékekről és a kiszálllítás időpontjáról

(III) Kerek Perec házhoz szállítja a termékeket vagy üzletben történő átvételt biztosít
(IV) Kerek Perec tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére
(V) ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést a Kerek Perec által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet Kerek Perec nem iktat.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy Kerek Perec a szerződéskötést az átadott nyugtán vagy számlán igazolja vissza.

 1. A Felhasználó kérésének feladása, módosítása vagy törlése

A Felhasználó a házhozszállítás vagy az üzletben történő átvétel iránti kérését a www.kerekperecpekseg.hu honlapon található kérelem kitöltésével adja fel, a következők szerint. A Felhasználó a terméket kiválasztja, kosárba helyezi, és megadja a szállítási, fizetési, valamint egyéb feltételeket, adatokat. A kérelmet a kiszállítás napján sem a Felhasználó, sem Kerek Perec nem módosíthatja, míg a kérelem törlésére a kiszállítás napján kizárólag Kerek Perec jogosult. Kerek Perec a kiválasztott termékeket a munkaszüneti napok kivételével hétfőtől péntekig, reggel 07.00 órától este 18.00 óráig, szombaton reggel 07.00 órától 12.00 óráig leszállítja. A kiszállítás délelőtt 10.00 óráig leadott rendelés 24 órán belül történik. Délelőtt 10.00 óra után leadott rendelés esetén a kiszállítás a rendelést követő 48 órán belül történik.

 1. Átadás-átvétel

Házhozszállítás esetén

A termékek www.kerekperecpekseg.hu honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet, valamint megjelöli azt az időpontot, legalább 1 órás időablakban meghatározva, amikor a házhozszállítás alkalmas számára.

A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén Kerek Perec nem vállal felelősséget a házhozszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.

Lakóház esetén a www.kerekperecpekseg.hu honlapon keresztül a Felhasználó kérheti azt is, hogy a terméket egy bizonyos emeletre vagy lakásba szállítsák. Ebben az esetben a szállítást végző Kerek Perec alkalmazott köteles tőle ésszerűen elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell: (a) az alkalmazottnak rendelkeznie kell a Felhasználó engedélyével a belépéshez, valamint (b) semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt főkapu). Egyéb esetekben (pl. irodaházak, vagy olyan épületek, amelyekben a belépés biztonsági ellenőrzéshez kötött) Kerek Perec a kiszállítást főszabály szerint a főbejáratig vállalja.

Kerek Perec köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket Kerek Perec nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály).

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben Kerek Perec alkalmazottjának kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, Kerek Perec alkalmazottja a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el Kerek Perec alkalmazottja akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

Ha a Felhasználó által megjelölt helyen és időpontban senki nem veszi át a kiválasztott és kiszállítani kért terméket, Kerek Perec alkalmazottja köteles értesítést hagyni arról, hogy megkísérelte a szállítást és jelezni, hogy a Felhasználó lépjen kapcsolatba Kerek Perec üzlettel az újbóli kiszállítás érdekében.

Üzletben történő átvétel esetén

A Felhasználó dönthet úgy is, hogy nem kér házhozszállítást, hanem Kerek Perec üzletében kívánja átvenni. Ebben az esetben a Felhasználónak – a bevásárló lista összeállításával egyidejűleg – meg kell határoznia azt az időpontot a nyitvatartási időn belül, amikor a kiválasztott termékeket az üzletben átveheti.

Felhasználónak az átvételhez magával kell hoznia a termékkiválasztáskor kapott nyilvántartási számot, azt a bankkártyát, amelyet a vételár kifizetéséhez használni kíván, valamint a személyazonosságát igazoló okmányt.

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a termékeket átadó Kerek Perec alkalmazottnak kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, Kerek Perec alkalmazottja a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el Kerek Perec alkalmazottja akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

Kerek Perec köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Felhasználó a termékeket a kért időpontban és helyen átvehesse, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket Kerek Perec nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna.

 1. A fizetés

A termékek vételárát a Felhasználó fizetheti az átvételkor bankkártyával vagy készpénzben. A bankkártyával történő fizetésre irányuló kérelmet előre kell jelezni megrendeléskor a Megjegyzés rovatban.

A termékek vételárának kifizetése céljából a Felhasználó Visa, Master Card, valamint Maestro típusú bankkártyákat használhat.

A Felhasználó bankkártyájának adataihoz történő jogosulatlan hozzáférés kockázatának csökkentése érdekében ezeket az adatokat kódolják.

Felhasználó a vásárlás során kizárólag e-kuponokat használhat fel, a hagyományos, áruházban beváltható kuponokat és vásárlási utalványokat (pl. Erzsébet utalvány) Kerek Perec nem fogadja el.

 1. A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni azzal, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet. Amennyiben Felhasználó valamennyi termék átvételét megtagadja, úgy szolgáltatási díjat nem kell fizetnie.

Ezen túlmenően, a Felhasználó jogosult a szerződéstől a termék(ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Felhasználó köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül a terméke(ke)t Kerek Perec részére saját költségén visszaküldeni.

Kerek Perec köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a Felhasználó – választása szerint – a visszaadott termékekért cserébe másik terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.) 


A Felhasználó elállás esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Felhasználó nem gyakorolhatja ezen jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek (így pl. pékáru) esetén, továbbá olyan termékeknél, melyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel, valamint olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva (pl. higiéniai vagy egészségügyi okokból) a felbontást követően nem visszaadható termékek (pl. toalett papír stb).
Az elállási jog Felhasználó egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keressen Bennünket telefonon vagy e-mailben.

Elállás alá eső termékek esetén azok vételárát Kerek Perec az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti. Kerek Perec jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméke(ke)t vissza nem kapta, vagy a Felhasználó azon igazolásáig, hogy ezen terméke(ke)t részére visszaküldte.

Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A Felhasználó természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet telefonong, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján , továbbá az üzletben megtehet.

Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti Kerek Perec elérhetőségein. Kerek Perec a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Felhasználó a panaszt írásban jelentette be, Kerek Perec a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a Vas megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2., Tel.: +36-94-312-356, Fax: +36-94-316-936, e-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 1. Vegyes rendelkezések

A www.kerekperecpekseg.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén Kerek Perec nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

Kerek Perec magára nézve kötelezőnek ismeri el az OKSZ Kereskedelmi Etikai Kódexét. Az Etikai Kódex a következő linken érhető el: http://www.oksz.hu/kodex.htm

 1. Kerek Perec elérhetőségei
Weboldal címe: www.kerekperecpekseg.hu
Kerek Perec e-mail címe: kerekperecsarvar@gmail.com
Kerek Perec telefonszáma:
8 – 17.00 óra között
+36 20 918 0116
Kerek Perec levelezési címe: HTH-TRIO Bt., 9762 Tanakajd, Tanai u. 36.A jelen ÁSZF 2020. április 20-án lép hatályba.

 1. Függelék

A szolgáltatás díja


A kiszállítás díja: 8.000 Ft rendelési érték alatt 300,- Ft, 8.000 Ft rendelési érték felett díjmentes.

 1. Függelék

E-kupon

I. Az e-kupon használata

Az e-kupon kizárólag Kerek Perec online Szolgáltatása igénybevételekor használható fel, az üzletben történő bevásárlás során e-kupon nem váltható be.

Az e-kupon beváltása az online termékkiválasztás folyamatának megfelelő menüpontján, kód beírásával történik.

Az e-kupon nem váltható be készpénzre és nem használható ajándékutalvány vásárlására. Az e-kupon az azon feltűntetett érvényességi időszak végéig használható fel.

Az e-kupon használata egyben az e-kuponra vonatkozó általános szerződési feltételek elfogadását is jelenti. Kerek Perec fenntartja a jogot arra, hogy az e-kupon használatának lehetőségét bármikor, bármely okból megszűntesse azzal, hogy a már kibocsátott e-kuponok még beválthatóak.

II. Az e-kupon forgalmazása

Az e-kupon mindenkor Kerek Perec tulajdonát képezi. Főszabály szerint az e-kupon használata az azt kapó Felhasználó személyéhez kötött, s használata nem átruházható. Az e-kupon nem másolható, nem reprodukálható, nem forgalmazható sem közvetlen, sem közvetett formában, semmilyen módon vagy semmilyen eszköz felhasználásával, és nem tárolható adattároló rendszerben, Kerek Perec előzetes, írásbeli engedélye nélkül. Az e-kupon jogtalan forgalmazása és/vagy terjesztése (pl. egy internetes üzenő falon vagy internetes „piactéren”) érvénytelen használatnak minősül, s ilyen esetben Kerek Perec az elfogadást megtagadhatja.

III. Kizárt termékek

Kerek Perec fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékeket kizárjon az e-kupon felhasználási köréből. Ilyen kizárás esetén arról részletes tájékoztatás található a www.kerekperecpekseg.hu weboldalon.

IV. A minimum összegű vásárlási követelmény

Amennyiben az e-kupon beváltása egy minimum összegű vásárlási követelményhez kötött, a beváltás csak ezen minimum összeg feletti vásárlás esetén megengedett. A Szolgáltatás költsége nem számít bele a vásárlási összegbe.

V. A kedvezmény és annak számítása

Az e-kuponon szereplő kedvezmény kizárólag az érintett termék(ek) vásárlása vonatkozásában érvényesíthető. A kedvezmény értéke a vásárlás végösszegének kedvezményekkel nem csökkentett, fizetendő összegéből kerül levonásra. Ha az ajánlat százalékos kedvezményt tartalmaz, a Szolgáltatás költsége a százalékos kedvezményből levonásra kerül.

A Szolgáltatás költségére a kedvezmény nem alkalmazandó, hacsak a konkrét ajánlat másként nem rendelkezik.